Voorbereiding incident

GHOR Zeeland is verantwoordelijk voor een goede voorbereiding op incidenten. Dit is de basis voor een optimale uitvoering van de geneeskundige hulpverlening bij zware incidenten of rampen in de regio.

Risicobeheersing
Het voorbereiden op risico’s en incidenten, de zorg voor het beperken en beheersen van de gevolgen van een incident wordt ook wel risicobeheersing genoemd. Risicobeheersing richt zich op de veiligheids- en gezondheidsrisico’s van mensen, dieren en organisaties in de omgeving.

Opleiding, planvorming en advisering
GHOR Zeeland geeft op drie manieren invulling aan risicobeheersing: Opleiden Trainen Oefenen (OTO), Planvorming en Advisering. Op het gebied van OTO en Planvorming heeft de GHOR een coördinerende en uitvoerende rol waarin zij zelf leidend is. In haar adviesrol naar de gemeente is de GHOR niet leidend. De burgemeester is bevoegd af te wijken van het advies van de GHOR en is dan ook altijd eindverantwoordelijk voor de hulpverlening rondom incidenten.

Opleiden, trainen en oefenen

De afdeling Opleiden Trainen Oefenen (OTO) is verantwoordelijk voor het opleiden, trainen en beoefend houden van alle operationele functionarissen binnen GHOR Zeeland. OTO brengt hen alle kennis en vaardigheden bij die ze nodig hebben om hun werkzaamheden adequaat uit te kunnen voeren. OTO GHOR werkt ten aanzien van opleiden daarvoor nauw samen met opleidingsinstituten waarvan het NIPV een van de belangrijkste is. Tijdens de opleiding ligt de focus op de 2 processen van de GHOR namelijk: acute gezondheidszorg en publieke gezondheidszorg.

Trainen en oefenen
Tijdens de trainingen ligt de focus op plannen, protocollen, het samenwerken met andere collega’s en hulpverlenings-/veiligheidspartners zoals bijvoorbeeld de GGD en de ambulancedienst RAV Witte Kruis (ketenpartners). De andere partners, zoals Politie, Brandweer en Bevolkingszorg ontmoeten we bij de MOTO afdeling. Zij werken weer multidisciplinair. Ook de techniek komt aan bod zoals het werken met LCMS en P2000

Dit komt tijdens het opleiden, trainen en oefenen aan bod. Het merendeel van de beschikbare tijd van een operationeel functionaris bij de GHOR, wordt besteed aan OTO activiteiten waarvan dan weer trainen en oefenen een groot deel omvat. Door zowel voor grote als ook kleine incidenten te beoefenen zorgen wij ervoor dat onze functionarissen op hun taak zijn voorbereid.

Planvorming

GHOR Zeeland ziet toe op een goede samenwerking van verschillende hulpdiensten die slachtoffers onder alle omstandigheden verantwoorde zorg kan bieden. Om dit mogelijk te maken, levert de GHOR een bijdrage aan de voorbereiding van de hulpverleningsdiensten op incidenten, zowel mono- als multidisciplinair.

Mono- en multidisciplinaire planvorming
De monodisciplinaire planvorming van GHOR Zeeland bestaat vooral uit het actueel houden van werkinstructies, procedures en documenten voor de operationele GHOR-functionarissen
. Daarnaast draagt de GHOR bij aan het realiseren en onderhouden van de multidisciplinaire operationele planvorming. In het bijzonder: het Regionaal Zeeuws Crisisplan, rampbestrijdingsplannen en generieke incidentbestrijdingsplannen.

GHOR Planvorming