Evenementen

In Zeeland vinden jaarlijks veel evenementen plaats. Omdat er tijdens een evenement veel mensen bij elkaar komen, moeten er extra voorzieningen getroffen worden om alles in goede banen te leiden. Wie een evenement organiseert moet daarom een vergunning aanvragen. GHOR Zeeland adviseert de gemeente bij de vergunningverlening. Hiervoor neemt zij de mogelijke gezondheidsrisico's van een evenement onder de loep en maakt zij een inschatting van het gewenste type hulpverlening, de benodigde inzet, uitvalswegen, etcetera. Op basis van al deze gegevens neemt de GHOR bepaalde maatregelen op in haar advies. 

Indeling in risicocategorieën A, B en C
Volgens een landelijke standaard worden alle evenementen ingedeeld in een A-, B-, of C-categorie: laagrisico (A), gemiddeld (B) en hoog risico (C). Voor A-evenementen bevat het advies van de GHOR vaak alleen de vaststelling van de A-status. Gemeenten kunnen hierbij zelf standaard medische voorwaarden opnemen in hun vergunning. Actieve advisering door de GHOR begint bij de categorie B-evenementen. Gaat het om een C-evenement, dan is altijd een interdisciplinair advies vereist oftewel een advies van verschillende hulpdiensten waaronder de GHOR. GHOR Zeeland heeft hierbij slechts een adviserende functie. De eindverantwoordelijkheid voor een evenement ligt bij de burgemeester van de gemeente.

GHOR-advies voor evenementen
Het onstuimige weer in Zeeland is een van de risico’s waar de GHOR rekening mee houdt door extra maatregelen te treffen. Denk bijvoorbeeld aan extra watervoorzieningen bij extreme warmte. Problemen rondom drank- en drugsgebruik vallen niet onder de zorg van de GHOR, wel neemt zij de medische behandeling hiervan mee in het advies voor evenementen met een hoger gebruiksrisico. Daarnaast is het voorkomen van gehoorbeschadiging een speerpunt. Hiervoor werkt GHOR Zeeland samen met GGD Zeeland. Een GHOR-advies voor evenementen bestaat meestal uit minimaal onderstaande zeven punten:

  1. Algemene richtlijnen voor de inrichting van een EHBO/EHBD-voorziening.
  2. Het aantal en het opleidingsniveau van de in te zetten medische zorgverleners.
  3. Algemene regels voor technische hygiënezorg.
  4. Medisch advies bij tijdelijke kampeergelegenheden.
  5. Bereikbaarheid van een evenement voor de Spoedeisende Medische Hulpverlening, zowel mobiel als via verbindingen.
  6. Verplichte informatieverstrekking aan de Meldkamer Ambulancezorg (MKA) Zeeland voorafgaand aan het evenement.
  7. Levering van een medische rapportage aan GHOR Zeeland van de verrichte medische handelingen ten tijde van het evenement.

Download: Landelijke handreiking geneeskundige advisering publieksevenementen.